Ein Tîm

Julia Williams

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Mae Julia yn un o gyfarwyddwyr y cwmni ac yn arbenigo yn y meusydd canlynol; Cyfraith Teulu, Trawsgludo Eiddo, Ewyllysiau, Pwerau Atwrnïaeth, Achosion Sifil, a Chyflogaeth (boed ar ran cyflogwyr neu weithwyr). Mae Julia yn gyfreithwraig cyffredinol brwdfrydig a chymhellol. Mae’n ymfalchïo yn ei gallu i fod yn gyfeillgar ac agored.

Cwblhaodd Julia ei gradd yn y gyfraith a’r Cwrs Ymarferol Cyfreithiol ym Mhrifysgol Manceinion. Fe gymhwysodd fel cyfreithwraig ym 1999 arol hyfforddi gyda ffyrm o Gaerfyrddin. Mae hi yn eiriolwraig profiadol ac yn hyderus wrth ddelio gyda materion cymhleth ac anodd.

Mae hi’n cynnig gwasanaeth didor i’w chleientiaid gan ei bod hi’n medru darparu’r mwyafrif o wasanaethau cyfreithiol ei hun o brynu neu gwerthu eiddo i ewyllysiau, materion teuluol a datrys anghydfod. Mae’n ymdrîn a materion mewn modd pragmatig, effeithiol a chyflym. Mae’r mwyafrif o’i gwaith yn deillio wrth gleientiaid presennol, neu drwy gymeradwyaeth bersonol.

Mae Julia yn briod, gyda tair merch ac yn byw yng Nghaerfyrddin. Yn ei hamser hamdden mae hi’n mwynhau nofio a chanu mewn côr.

Ian Harries

Cyfreithiwr Cyswllt

Cafodd Ian ei eni a’i fagu yn Sir Benfro. Wedi derbyn Gradd yn y gyfraith o Gaerdydd,ac wedyn astudio yng Ngholeg y Gyfraith, Llundain, mae Ian wedi bod yn gyfreithiwr ers 1989.

Yn ogystal â gweithio fel cyfreithiwr, mae e’n ffermio anifeiliaid a ganddo gryn ddiddordeb ym myd amaeth.

Mae e’n rhugl yn y Gymraeg.

Nia Davies

Cyfreithiwr Cyswllt

Mae Nia yn arbenigo yn y meusydd canlynol: Trawsgludo Preswyl a Masnachol, Ewyllysiau, Profiant a Gweinyddiad Ystadau, Atwrniaethau Arhosol a Llys Gwarchodu.

Mynychodd Nia Ysgol Uwchradd Aberteifi cyn astudio’r Gyfraith a Cwrs Ymarferid y Gyfraith yn Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ystod y Cwrs Ymarferol Cyfreithiol ennillodd Nia wobr Ddisgybl y Flwyddyn am dderbyn y marc uchaf ar gyfartaledd yn ei flwyddyn.

Ymunodd Nia â Morgan & Richardson fel Cyfreithwraig dan Hyfforddiant ym mis Awst 2012 cyn ymgymhwyso fel Cyfreithwraig ym mis Awst 2014. Yn ystod ei chyfnod dan hyfforddiant llwyddodd Nia i gwblhau gradd meistr yn Ymarferiad Cyfreithiol.

Delia Nia yn gyson â materion i wneud a chleientiaid oedrannus. Mae’r ffaith ei fod yn rhugl yn y Gymraeg yn fantais iddi wrth ddelio gyda'r materion yma a gellir trefnu i Nia ymweld a chlientiaid yn eu cartrefi.

Mae Nia yn dreiathlete brwdfrydig. Mae Nia eisoes wedi cystadlu mewn nifer o rasys gan gynnwys Marathon Llundain ac Ironman Cymru. Mae Nia o hyd yn ymarfer am ei sialens nesaf ac yn gobeitho cystadlu mewn Ironman arall er mwyn curo’i hamser!

Arwyn Rees

Cyfreithiwr Ymgynghorol

Fe ymunodd Arwyn gyda Morgan a Richardson yn Ionawr 2014 wedi sawl mlynedd o weithio gyda chwmnioedd cyfreithiol yn llundain a chaerdydd.

Mae e’n wreiddiol o Eglwyswrw ac fe astudiodd y Gyfraith a Siapaneaidd ym Mrifysgol Caerdydd cyn gwneud ei hyfforddiant ac ymgymhwyso fel cyfreithiwr efo Linklaters yn Llundain. Wedi dwy flynedd yn ei hadran eiddo tir masnachol, fe symudodd I Gaerdydd le ymunodd efo Geldards fel cyfreithiwr eiddo tir masnachol. Fe dreuliodd 6 mlynedd gyda’r cwmni ac yn ystod y cyfnod fe weithiodd hefyd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei hadran Economi a Thrafnidiaeth.

Mae Arwyn yn rhugl yn y Gymraeg ac yn barod I weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae e’n briod gyda 2 ferch ac yn byw ar y fferm deuluol ger Eglwyswrw.

Maggie Hughes

Cyfreithiwr Ymgynghorol

Ganwyd a magwyd Maggie yn Aberteifi a graddiodd o Brifysgol Caerdydd a Choleg y Gyfraith Guildford. Fe wnaeth ei hyfforddiant yn Leo Abse a Cohen yng Nghaerdydd, ac wedi cymryd cyfnod sabothol blwyddyn yn teithio o gwmpas Awstralia a Seland Newydd, cafodd ei derbyn fel cyfreithiwr ym 1982. Wedi iddi ddychwelyd o Awstralia, fe ymgymerodd â swydd cyfreithiwr cynorthwyol yn Northampton a Bedford, yn arbenigo mewn cyfraith teulu, anaf personol ac ymgyfreitha cyffredinol.

Ymunodd â Gwasanaeth Erlyn y Goron (GEG) yn 1987, lle bu tan 2008. Yn ystod y cyfnod hyn daeth yn gyfreithiwr achos arbenigol a bu’n ymwneud â nifer fawr o achosion proffil uchel. Yn ystod ei hamser gyda GEG, daeth yn Uwcheiriolwr Troseddol gyda hawliau cynulleidfa yn Llys y Goron.

Yn 2008 fe adawodd y GEG i ymgymryd â rhywfaint o eiriolaeth amddiffyn ac fe'i cyflogir yn rhan-amser hefyd gan Gyngor Sir Ceredigion am erlyn eu hachosion Lles Anifeiliaid, achosion safonau masnach a throseddau sy'n ymwneud â Hylendid Bwyd. Mae Maggie yn gallu amddiffyn achosion o'r fath ac wedi amddiffyn achosion o'r fath yn llwyddiannus mewn erlyniadau a ddygir gan Awdurdodau Lleol eraill. Yn anffodus, o ganlyniad i'w gwaith gydag Awdurdod Lleol Ceredigion, ni all hi ymgymryd â gwaith amddiffyn mewn achosion a ddygir gan yr awdurdod hwnnw.

Mae ganddi brofiad eang o eiriolaeth a mae'n barod i ddefnyddio’r profiad hwnnw wrth wynebu unrhyw her.