Cyfraith Cyflogaeth

Cyfraith Cyflogaeth

  • Diswyddo annheg neu anghywir. Os yw gweithiwr cyflogedig yn cyflawni ei ddyletswyddau gwaith yn iawn ond yn cael ei digyflogi, efallai y bydd achos ar gyfer achos diswyddo annheg. Ni ellir eich diswyddo’n  syth am eich bod eisiau gweithio’n rhan-amser, yn cwympo’n feichiog, yn ymuno ag undeb llafur, am fynnu bod yr isafswm cyflog cenedlaethol yn cael ei dalu, nac am ddiogelu eich hun rhag perygl difrifol sydd ar fin digwydd.
  • Diswyddo Adeiladiadol. Os ydych chi ystyried ymddiswyddo oherwydd ymddygiad eich cyflogwr, yna ffoniwch ni yn gyntaf oherwydd efallai bod gennych achos dros ddiswyddo adeiladol. Mae angen ichi fynd ati i wneud hynny yn y ffordd gywir.
  • Gwahaniaethu yn y gwaith. Gwaherddir cyflogwyr rhag gwahaniaethu yn annheg yn eich erbyn wrth wneud penderfyniadau ynghylch llogi, diswyddo, hyrwyddo, dirymu, hyfforddi, darparu budd-daliadau a mwy. Er enghraifft, ni ellir gwahaniaethu am rhesymau sy’n ymwneud â’ch oedran, crefydd, rhyw, hil neu genedligrwydd, anabledd neu chyfeiriadedd rhywiol. Mae yna nifer o opsiynau cyfreithiol ar gael dim ond I chi weithredu’n gyflym.
  • Cytundebau Setlo neu Gytundebau Cyfaddawd. Os cynigir Cytundeb Setlo neu Gyfaddawd i chi yna gallwn ni sicrhau fod y termau yn amddiffyn eich hawliau. Gallwn hefyd ddrafftio’r cytundebau hyn ar gyfer cyflogwyr.
  • Trosglwyddo Ymrwymiadau. Gellid gwarchod contract cyflogaeth dan Ddeddfwriaeth TUPE os yw’r busnes yn cael ei werthu neu ei uno.
  • Bwlio ac Aflonyddu yn y Gweithle. Mae pawb yn haeddu gweithio mewn amgylchedd heb aflonyddwch a bwlio felly os ydych chi’n gweithio mewn amgylchedd lle mae jôcs a sylwadau neu  gyffwrdd diangen yn arferol neu os oes rhywun yn gwneud camau rhywiol digroeso neu os ydych chi’n cael eich gwarthu o flaen cydweithwyr, dywed y gyfraith bod rhaid i gyflogwyr ystyried unrhyw gwynion a chymryd y camau iawn i atal yr aflonyddu hyn.

Cysylltwch â Ni

Os oes angen cyngor arnoch ar fater cyflogaeth, mae’n bwysig eich bod chi’n gweithredu’n gyflym gan fod yna derfynau amser llym i ddod â hawliadau. Yn gyffredinol, mae tribiwnlysoedd cyflogaeth yn mynnu bod achosion yn cael eu cyfeirio at ACAS i ddechrau i geisio datrys unrhyw anghydfodau heb  ddefnyddio’r tribiwnlys.