Ynglyn â ni

Mae Morgan & Richardson yn gwmni cyfeillgar, lleol o gyfreithwyr gyda swyddfeydd wedi eu lleoli yn Aberteifi, Ceredigion. Wedi’n hen sefydlu, medrwn olrhain gwreiddiau’r cwmni yr holl ffordd nôl i’r 1700au.

Wedi’n lleoli’n ddelfrydol i gynnig cyngor cyfreithiol o ansawdd i gleientiaid ledled Gorllewin Cymru a thu hwnt, darparwn gyngor a gwasanaethau cyfreithiol mewn meysydd eang i gleientiaid preifat a masnachol. Am fanylion ynglyn â’r gwasanaethau medrwn eu darparu, gweler yr adran Gwasanaethau. Yn ychwanegol, os oes angen cymorth mewn unrhyw faes arall, ymdrechwn i’ch rhoi mewn cysylltiad a rhywyn arall all fod o help.

Pa beth bynnag y bo natur y gwaith, ein nôd yw cynnig gwasanaeth amserol ac effeithiol, gan wneud yn siwr ein bod yn eich cadw’n ymwybodol o sefyllfa eich achos bob amser. Ein nôd yw delio gyda unrhyw ohebiaeth y diwrnod y’i dderbynir er mwyn cadw at ein safonnau uchel o effeithlonrwydd

Gwneir pob ymdrech i weld cleientiaid yn y lle mwyaf cyfleus i chi. Medrwn drefnu ymweld â chi yn eich cartref neu mewn lleoliadau eraill os yw’n anodd i chi fynychu’r swyddfa.

Julia Williams

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Ian Harries

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Nia Davies

Cyfreithiwr

Arwyn Rees

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Arwyn Reed

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Eiddo

Prynu, Gwerthu, Morgiesio ac Ail-forgeisio Domestig a Masnachol, Lesi, Hawliau Tramwy ac Hawddfreintiau eraill.
Gallwn wneud y rhan mwyafrif or gwaith yn y meysydd hyn ar sail pris pendant.

Ewyllysiau a Phrofiant

Paratoi Ewyllysiau a Chodisils, paratoi Pwerau Atwrnai, Cyngor Treth Etifeddiaeth a delio gyda Gweinyddiad Ystadau
Mae’n cyfreithwyr yn arbenigwyr yn y maes hyn a medrwn ymweld â chi yn eich cartref neu yn yr ysbyty fel bo angen
Pan fo rhywyn yn marw, mae’n  amser anodd i’w rhai annwyl. Pan yn delio gydag ystad person fyddwn yn gwneud ymdrech i wneud hynny yn y modd mwyaf effeithiol ac amserol. Ymdrechwn o hyd i rhoi syniad ô’r gost â’r amser fydd ynghylch gwneud hynny.

Materion Teuluol

Ysgariad, Gwahanu, Anghydfod Ariannol, Cyswllt, Gofal Plant a Mabwysiadu, Cyfrifoldeb Rhiant, Partneriaeth Sifil. 
Rydym yn delio gyda materion teuluol yn y llysoedd lleol i gyd,  a byddwn naill yn ymddangos ein hunen neu yn rhoi cyfarwyddiadau i fargyfreithiwr  i wneud fel bo angen.

Cyflogaeth

Medrwn gynghori Cyflogwyr a Gweithwyr ynglyn ag anghydfod yn y gweithle, gan gyflwyno iddynt yr opsiynau  a rhoi cyngor synhwyrol ynglyn â rhinweddau’r achos. Yn aml medrwn ddod i delerau heb gyfeirio’r mater i’r Tribiwnlys Cyflogaeth. Boed eich mater yn un o anghyflogaeth, cytundeb cyfaddawd, diswyddo anheg neu anghyfreithiol, tor-gytundeb neu gwahaniaethu yn y gweithle, ein nod yw delio gyda’ch mater mewn modd cyflym ac effeithlon, gan sicrhau ein bod yn eich diweddaru yn rheolaidd.

Ymgyfreitha

Esgeulustod, Damweiniau ac  Anafiadau Personol, Ffiniau Tir.
Mae’n bosibl fod gennych yswiriant yn erbyn y gost o gymryd camau cyfreithiol neu weithiau fydd  trefniadau “Dim Ennill-Dim tâl” yn addas. Byddwn o hyd yn ceisio dod o hyd i ffordd addas i ariannu’r gost o fynd i’r afael a’ch mater.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, llenwch y ffurflen isod i anfon e-bost atom. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr.
Parcio am ddim ar gael, a leolir nesaf at ein swyddfeydd.
Enw Llawn*

Eich Ebost*

Eich Rhif Ffon*

Eich Ymholiad*

Eich Neges*

Teleffôn

01239 612 302

Rhif Ffacs

01239 612 533

Cyfeiriad

7 Heol Santes Fair,
Aberteifi,
Ceredigion,
SA43 1HB.